Cordovan Color Vs Oxblood, Where Are Buddha Teas Made, Sermon Series Ideas For 2020, Unc Epidemiology Faculty, Fallout 4 Prototype Gauss Rifle Damage, Eggplant Ragu With Grilled Polenta, Input Type=number'' Min Max Validation, " />

josue 1:8 paliwanag

nanalangin siya, “narito, Iyong ginawa ang. Sapagkat tinubos ng Panginoon ang Jacob, at tinubos Niya siya sa kamay ng lalong malakas kaysa kanya. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. “Kayo’y magsiawit ng kasayahan dahil sa Jacob, at magsihiyaw kayo dahil sa puno ng mga bansa: mangagtanyag kayo, magsipuri kayo, at mangasabi, Oh Panginoon, iligtas Mo ang Iyong bayan, ang nalabi sa Israel. Ang propeta na rin ang nagpropropesiya sa kawasakan ng Jerusalem, ang pagkaaba ng Juda, at ang lubusang pagkapahamak ng kaharian. Sa mga bayan ng mga bundok, at sa bayan ng mga mabababang lupa, at sa mga bayan ng katimugan, at sa lupain ng Benjamin, at sa mga dako na palibot ng Jerusalem, at sa mga bayan ng Juda, magdaraan uli ang mga kawan sa mga kamay ng bibilang sa kanila, sabi ng Panginoon. (Mt. Salem Media Group. 1 And Joshua the son of Nun sent out of Shittim two men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Ang pitagan sa utos ang nagbigay sa Israel ng kalakasan sa paghahari ni David at sa mga unang taon ni Solomon; pananampalataya rin sa nasusulat na salita na ang repormasyon sa panahon ni Elias at Josias ay naisagawa. Saan mang dako siya naglingkod, ang kanyang samo sa bayan, “Inyong pakinggan ang mga salita ng tipang ito,” mga salitang magdadala sa kanila ng lubusang pagkaunawa ng panukala ng Dios upang maipaabot sa lahat ng mga bansa ang kaalaman tungkol sa nagliligtas na katotohanan. At ang Juda at ang lahat na bayan niya ay tatahan doon na magkakasama, ang mga mangbubukid, at ang mga lumilibot na may mga kawan. Sa pagsisikap na magtatag ng pagtitiwala sa mga pangako ng salita ng Dios, hindi naman kaya siya nagbigay ng maling pag-asa? Ganito ang sabi ng Panginoon, na naguunat ng langit, at naglalagay ng mga patibayan ng lupa, at naglalang ng diwa sa loob ng tao: 2 Narito, aking gagawin ang Jerusalem na isang tazang panglito sa lahat ng bayan sa palibot, at sa Juda man ay magiging gayon sa pagkubkob laban sa Jerusalem. “Kundi sasawaym kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa.” Kanyang ipinahayag ang paliwanag ng Kanyang panukala upang linisin sila para sa kanilang kabutihang espirituwal. PH 387.2, “Nanto, ang mga araw ay dumating, sabi ng Panginoon, na Aking isasagawa ang mabuting salita na Aking sinalita tungkol sa sambahayan ni Israel, at tungkol sa sambahayan ni Juda.” Jeremias 33:1-14. “Nang magkagayo’y dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias” sa panahon ng kalungkutan, noong ang pananampalataya ng lingkod ng katotohanan ay nasubok na nagsasabi: “Narito, Ako ang Panginoon, ang Dios ng lahat na tao: may anumang bagay ba na totoong mahirap sa Akin?” Talatang 26, 27. Ang mga sulat ni Moises ay itinuro ni Josue sa buong Israel. Nanto, Aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan, at pipisanin Ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa, at kasama nila ang bulag at ang pilay;...sila’y magsisiparitong may iyakan, at may mga pamanhik na Aking papatnubayan sila: Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila karitisuran: sapagkat Ako’y pinaka-Ama sa Israel, at ang Ephraim ang Aking panganay.” Jeremias 31:7-9. Libu-libo ay nasawi sa huling depensang ginawa sa siyudad. PH 382.5, Ang mga hukbo ni Nabucodonosor ay akma nang kukunin ang Sion sa puwersa. Ang mga pangako kaya sa piling bansang ito ay tunay na matutupad lahat? Datapuwat hindi pinabayaan ng Dios ang mga nalabi sa siyudad sa lubusang kawalang pag-asa. Ilalapat ito sa musika at aawitin ng mga kabataan at katandaan. Jeremiah 1:8. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. “Narito, ang mga bunton,” patuloy na nanalangin ang propeta sa Dios; “nagsidating sila sa bayan upang sakupin; at ang bayan ay nabigay sa kamay ng mga taga Caldea, na nagsisilaban doon, dahil sa tabak, at sa kagutom, at sa salot: at kung ano ang Iyong sinalita ay nangyayari; at, narito, Iyong nakikita. Karagdagang tugon sa panalangin ng Kanyang lingkod, inihayag ng Panginoon tungkol sa kanilang nagdaranas ng parusa: The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. PH 385.2, “Narito, Aking pipisanin sila mula sa lahat ng lupain, na Aking pinagtabuyan sa kanila sa Aking galit, at sa Aking kapusukan, at sa malaking poot; at dadalhin Ko sila uli sa dakong ito, at Akin silang patatahaning tiwasay: at sila’y magiging Aking bayan, at Ako’y magiging kanilang Dios: at bibigyan Ko sila ng isang puso, at ng isang daan, upang sila’y matakot sa Akin magpakailanman; sa ikabubuti nila, at ng kanilang mga anak pagkamatay nila: at Ako’y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi Ako hihiwalay sa kanila, upang gawan Ko sila ng mabuti; at sisidlan Ko sa puso ng takot sa Akin, upang huwag silang magsihiwalay sa Akin. Sa pamamagitan ni Jeremias sa Jerusalem, kay Daniel sa korte ng Babilonia, kay Ezekiel sa mga pampang ng Caldeo, ang Panginoon sa kahabagan ay maliwanag na ibinigay ang Kanyang walang hanggang adhikain at kasiguruhan ng pagiging laang tuparin sa Kanyang piniling bayan ang mga pangakong natala sa mga sulat ni Moises. Mark Twain wrote, What a wee little part of a persons life are his acts and his words! All rights reserved worldwide. Sa mga huling taon ng pagtalikod ng Juda ang mga payo ng propeta ay parang walang bisa; at habang ang mga hukbong Caldeo ay lumusob sa ikado at huling pagkakataon upang kubkubin ang Jerusalem, ang pag-asa ay nawala sa bawat puso. Ipinopropesiya niya ang matagalang pagkabihag sa malayong Babilonia. “Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki, at mga babae, at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuangdaan,” ang sinabi sa mga pinunong espirituwal, “upang kanilang marinig, at upang kanilang pag-aralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito: at upang ang kanilang mga anak, na hindi nakakilala, ay makarinig, at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Dios, habang kayo’y nabubuhay sa lupain na inyong pinaroroonan na inyong itinatawid ng Jordan upang ariin.” Deuteronomio 31:12, 13. Maaring nadama ng mga tao na sila’y makakalayo kasama ng paglabag sa isang trapikong batas o pagdaraya sa kanilang mga buwis, ngunit ang Dios at ang Kanyang mga batas ay kumikilos na higit na kakaiba. PH 382.3, Nabagabag ang diwa, at lumo sa kapanglawan sa pagdurusa ng mga ayaw magsisi, ang propeta ay namanhik sa Dios ukol sa dagdag na liwanag ukol sa panukala ng langit sa sangkatauhan. PH 382.2, Gayon kasama ang tanawin ng hinaharap para sa Juda nang ang bilihang ito ay matapos anupa’t ang pananampalataya na rin ni Jeremias ay tunay na nasubok. Isa itong aklat-panalangin ng Bibliya. Sapagkat Ako’y sumasaiyo, sabi ng Panginoon upang iligtas kita.” “Sapagkat pagiginhawahin kita, at pagagalingin kita sa iyong mga sugat.” Jeremias 30:10, 11, 17. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Jeremias 30:11. Sa panahon ng paglalakbay sa ilang ang Panginoon ay nagbigay ng saganang probisyon sa Kanyang mga anak upang maalaala ang mga salita ng Kanyang kautusan. “Walang salita sa lahat na iniutos ni Moises, na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel, at mga babae, at mga bata, at ng mga taga ibang lupa na nakikipamayan sa kanila.” Josue 8:35. Ito ay katugma ng utos ni Jehova ukol sa pagsasanay sa publiko ng mga salita niyon tuwing ikapitong taon, sa Pista ng Tabernakulo. Matapos makapasok sa Canaan ang mga banal na utos ay uulitin sa mga tahanan sa bawat araw; ang mga ito ay malinaw na isusulat sa mga haligi ng pintuan ng bahay, at ilalatag sa mga alaalang sulatan. Ituturo ito ng mga saserdote sa mga pagtitipong publiko, at ang mga pinuno ng bayan ay gagawin itong pagbubulay-bulay sa bawat araw. Daniel 10:19. Ang Panginoon ay kikilalaning pangulo ng “lahat na angkan ni Israel.” “Sila’y magiging Aking bayan,” pahayag Niya. Ang pabalita sa iglesia ay, Sa matibay na panghahawakan sa mga pangako ng Dios, si Jeremias sa pamamagitan ng talinhagang kasama siya ay inilarawan sa siyudad na ito ang kanyang matibay na pananalig sa katuparan sa wakas ng. “Walang salita sa lahat na iniutos ni Moises, na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel, at mga babae, at mga bata, at ng mga taga ibang lupa na nakikipamayan sa kanila.” Josue 8:35. 1:1-8; Lu. At Iyong sinabi sa akin, Oh Panginoong Dios, Iyong bilhin ng salapi ang parang, at Ikaw ay tumawag ng mga saksi; yamang ang bayan ay ibinibigay sa kamay ng mga Caldeo.” Talatang 24, 25. Haggai 2:4, 5. Jeremias 11:2. (, Compiled & Edited by BibleStudyTools Staff, California - Do Not Sell My Personal Information. 1 Ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. At Aking pababalikin ang nangabihag sa Juda at ang nangabihag sa Israel, at Aking itatayo sila, gaya nang una. Matanda na, hindi niya matitikman ang personal na pakinabang ng pagbiling ginawa niya. “Ang salita ng Dios...nabubuhay at namamalagi magpakailanman.” 1 Pedro 1:23. Tandaan mo ang bilin … Gayunman, sila na iniibig ng Dios ay di kailanman isasantabi; sa paningin ng lahat ng mga bansa sa lupa ihahayag Niya ang panukala ng pagbibigay tagumpay mula sa hayag ng kabiguan, ng pagliligtas sa halip ng pagwasak. Aba sa paningin ng mga bansa ang bayang ito, na nakilalang pinaburan ng Langit sa ibabaw ng lahat ng bansa sa lupa ay matututuhan sa pagkabihag ang liksyon ng pagsunod na kailangan sa kaligayahang panghinaharap. Ang pananalangin ay ang panahon na ikaw ang nagsasalita, at ang Diyos naman ang hinahayaan mong magsalita kapag nagbabasa ka ng Kaniyang Salita. Dito’y nagising Ako, at Ako’y lumingap; at ang Aking pagkakatulog ay masarap.” Nanto, Aking dadalhin sila mula sa lupaing hilagaan, at pipisanin Ko sila mula sa mga kahuli-hulihang bahagi ng lupa, at kasama nila ang bulag at ang pilay;...sila’y magsisiparitong may iyakan, at may mga pamanhik na Aking papatnubayan sila: Akin silang palalakarin sa tabi ng mga ilog ng tubig, sa matuwid na daan na hindi nila karitisuran: sapagkat Ako’y pinaka-Ama sa Israel, at ang Ephraim ang Aking panganay.” Jeremias 31:7-9. Tanging sa paggalang sa Banal na Salita ng Dios na ang bayan ay makakaasang maganap ang banal na adhikain ng Dios. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. “Huwag kang masindak, Oh Jacob na Aking lingkod,...huwag ka mang manlupaypay, Oh Israel: sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag; at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik at tiwasay, at walang tatakot sa kanya. Sa pamamagitan ni Jeremias sa Jerusalem, kay Daniel sa korte ng Babilonia, kay Ezekiel sa mga pampang ng Caldeo, ang Panginoon sa kahabagan ay maliwanag na ibinigay ang Kanyang walang hanggang adhikain at kasiguruhan ng pagiging laang tuparin sa Kanyang piniling bayan ang mga pangakong natala sa mga sulat ni Moises. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon: sapagkat makokilala nilang lahat Ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon: sapagkat Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi Ko na aalalahanin.” Jeremias 31:10-14, 23-25,31-34. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. “Kundi sasawaym kita ng kahatulan, at walang pagsalang hindi kita iiwan na walang parusa.” Kanyang ipinahayag ang paliwanag ng Kanyang panukala upang linisin sila para sa kanilang kabutihang espirituwal. Hanggang di nila natututuhan ang liksyong ito, hindi magagawa ng Dios sa kanila ang lahat ng ninanais Niya para sa kanila. Sa pagsisikap na magtatag ng pagtitiwala sa mga pangako ng salita ng Dios, hindi naman kaya siya nagbigay ng maling pag-asa? PH 382.4, “Ah Panginoong Dios! PH 389.3. Ang mga pangako kaya sa piling bansang ito ay tunay na matutupad lahat? “Ah Panginoong Dios! Josue 1:8-9 Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. 8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig.” Sa paningin ng tao ang pagbiling ito ng lupang nasa kamay na ng Babilonia ay isang kahangalan. Sa mata ng pananampalataya ay nakita ni Jeremias ang mga bihag na nagbabalik sa lupain ng kanilang mga magulang matapos ang mga taon ng kahirapan. Joshua was appointed the leader of the Israelites by Moses after 40 years of mentoring in the wilderness, and he led the Israelites into the Promised Land ( Deut. (Josue 1:8; Hebreo 4:12) Halimbawa, may praktikal na payo na mababasa sa Salita ng Diyos para sa mga may pinagdaraanang problema, gaya ng kahirapan, sakit, o pagkamatay ng mahal sa buhay. PH 388.3, “Ang nagpangalat sa Israel, Siyang magpipisan sa kanya, at magiingat sa kanya, gaya ng ginagawa ng pastor sa kanyang kawan. All Rights Reserved. Sagot: Ang sagot sa tanong na ito ay parehong “mayroon” at “wala.” Sa teknikal na paliwanag ay wala dahil ang mga orihinal na dokumento na binubuo ng animnapu’t anim (66) na aklat ng Bibliya na tinatawag ding ‘autographs’ ay wala sa pagmamay ari ng sinuman o ng anumang organisasyon. Sa masayang araw ng pagsasauli ang mga nahating tribo ay muling maglalakip bilang isang bayan. Tanging sa paggalang sa Banal na Salita ng Dios na ang bayan ay makakaasang maganap ang banal na adhikain ng Dios. Article Images Copyright © 2020 Getty Images unless otherwise indicated. Matapos ang pirmahan ng bilihan at nakuha ang mga pirma ng mga saksi, tinagubilinan ni Jeremias ang eskribang si Baruch na kanyang kalihim: “Iyong kunin ang mga katibayang ito, ang katibayang ito ng pagkabili, ang natatatakan, at gayon din itong katibayang bukas; at iyong isilid sa sisidlang lupa, upang tumagal ng maraming araw. Mga Gawa 1:8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at/o unibersidad. Hanggang di nila natututuhan ang liksyong ito, hindi magagawa ng Dios sa kanila ang lahat ng ninanais Niya para sa kanila. Ang kumukubkob na hukbo ay nasa mga pader na ng siyudad. John 8:12-59. Ang Kritisismong historikal (Ingles: Historical criticism, the historical-critical method o higher criticism) ay isang sangay ng kritisismong pampanitikan na sumisiyasat sa mga pinagmulan ng sinaunang panitikan o teksto upang maunawaan "ang daigdig sa likod ng tekstong ito". God’s Will: Your Sanctification – 1 Thessalonians 4:1-8 December 27, 2020 Hope: A Light Shines in the Darkness December 20, 2020 Extending Ministry – 1 Thessalonians 3:1-13 December 13, 2020 Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel; Mga bahay at mga parang at mga ubasan ay mangabibili pa uli sa lupaing ito.” Jeremias 32:14, 15. Ang Panginoon ay kikilalaning pangulo ng “lahat na angkan ni Israel.” “Sila’y magiging Aking bayan,” pahayag Niya. Ito ay katugma ng utos ni Jehova ukol sa pagsasanay sa publiko ng mga salita niyon tuwing ikapitong taon, sa Pista ng Tabernakulo. Libo pa rin ang namatay sa gutom at sakit. Isinalin ito sa simpleng pananalita upang maunawaan ito ng mga bata. At ang Juda at ang lahat na bayan niya ay tatahan doon na magkakasama, ang mga mangbubukid, at ang mga lumilibot na may mga kawan. Silang pumasok sa tipanan sa Dios ay matagal nang bumitiw sa kanilang salita. PH 387.4, “Huwag kang masindak, Oh Jacob na Aking lingkod,...huwag ka mang manlupaypay, Oh Israel: sapagkat narito, ililigtas kita mula sa malayo, at ang iyong binhi mula sa lupain ng kanilang pagkabihag; at ang Jacob ay babalik, at magiging tahimik at tiwasay, at walang tatakot sa kanya. George Ngan July 7, 2013. Version Information. Ipinopropesiya niya ang matagalang pagkabihag sa malayong Babilonia. Libo pa rin ang namatay sa gutom at sakit. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid, na magsasabi, Iyong kilalanin ang Panginoon: sapagkat makokilala nilang lahat Ako, mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon: sapagkat Aking ipatatawad ang kanilang kasamaan, at ang kanilang kasalanan ay hindi Ko na aalalahanin.” Jeremias 31:10-14, 23-25,31-34. Ayon kay Jose C. Abriol, ang Mga Salmo ay hinggil sa karunungan. All rights reserved. Josue 1:8. Ang Opsyon B at D naman ay parehong nagpapaliwanag sa ikalawa sa pinakadakilang kautusan. Ang ipinangakong tutuparin sa mga magtatapat sa Kanya ay tunay na isasagawa. Datapuwat hindi pinabayaan ng Dios ang mga nalabi sa siyudad sa lubusang kawalang pag-asa. Sapagkat Aking ibabalik ang nangabihag sa lupain gaya ng una, sabi ng Panginoon. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates—all the Hittite country—to the Mediterranean Sea in the west. PH 380.2. Ang mga ito ang maglalapit sa iyo at sa iyong Maylikha. We'll send you an email with steps on how to reset your password. At Aking lilinisin sila sa lahat mlang kasamaan, na kanilang pinagkasalahan laban sa Akin; at Aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan.... At ang bayang ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa Akin, pinakakapurihan at pinaka kaluwalhatian, sa harap ng lahat na bansa sa lupa, na makakannig ng lahat na mabuti na gagawin Ko sa kanila: at mangatatakot at magsisipanginig dahil sa lahat na kapayapaan na Aking pinagsikapan sa Kanya. Sa tingin ay nagtagumpay si Satanas sa pagwasak sa Israel; datapuwat ang Panginoon ay nangingibabaw sa mga pangyayari sa kasalukuyan, at sa mga susunod na mga taon, ang Kanyang bayan ay magkakaroon ng karapatang tubusin ang nakaraan. Nakikita ng Dios ang lahat ng ating mga ginagawa, naririnig Niya lahat ng … Ang siyudad ay di magtatagal ay mahuhulog na sa mga Caldeo; ang pintuan at mga palasyo ay susunugin; datapuwat, sa kabila ng tiyak na pagkawasak na ito at ang mga nananahan sa Jerusalem ay dadalhing bihag, gayunman ang walang hanggang adhikain ng Dios sa Israel ay matutupad. “Iyong pagbubulayan araw at gabi,” iniutos ng Panginoon kay Josue tungkol sa aklat ng kautusan, “upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito: sapagkat kung magkagayo’y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayo’y magtatamo ka ng mabuting kawakasan.” Josue 1:8. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo. 13:1, 8). As I was with Moses, so I will be with you; I will never leave you nor forsake you. Ang dalangin ng propeta ay dininig na mabiyaya. “Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo; Magkaroon pa uli sa dakong ito, na sira, na walang tao at walang hayop, at sa lahat ng bayan nito, ng tahanan ng mga pastor na nagpapahiga ng kanilang kawan. Gayunman, sa pag-aaral niya ng propesiya ay nabuo sa kanya ang isipang isasauli ng Panginoon ang Kanyang bayan mula sa pagkabihag tungo sa pag-aangking muli ng Lupang Pangako. PH 388.1, Sa masayang araw ng pagsasauli ang mga nahating tribo ay muling maglalakip bilang isang bayan. Matapos mamatay si Josue at ang kanyang mga kasabayan, bumalik ang mga Israelita sa kanilang pagsamba kay Baal at Astarot. nanalangin siya, “narito, Iyong ginawa ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng Iyong malaking kapangyarihan at sa pamamagitan ng Iyong unat na kamay, at walang bagay na totoong napakahirap sa Iyo: na Ikaw ay nagpapakita ng kagandahang loob sa mga libu-libo, at iyong ginaganti ang kasamaan ng mga magulang sa sinapupunan ng kanilang mga anak pagkamatay nila: ang dakila, na makapangyarihang Dios, ang Panginoon ng mga hukbo, ay Kanyang pangalan, dakila sa payo, at makapangyarihan sa gawa: na ang Kanyang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng tao: upang bigyan ang bawat isa ng ayon sa kanyang mga lakad, at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa: na naglagay ng mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Egipto, hanggang sa araw na ito, sa Israel, at gayon din sa gitna ng ibang mga tao; at magtaglay Ka ng pangalan, gaya sa araw na ito; at Iyong inilabas ang Iyong bayang Israel sa lupain ng Egipto sa pamamagitan ng mga tanda, at ng mga kababalaghan, at ng malakas na kamay, at ng unat na kamay, at ng malaldng kaldlabutan; at ibinigay sa kanila ang lupaing ito na Iyong isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila, lupain na binubukalan ng gatas at pulot; at sila’y pumasok, at kanilang inari; ngunit hindi dininig ang Iyong tinig, o lumakad man sa Iyong kautusan; sila’y hindi nagsigawa ng anuman sa lahat na Iyong inutos sa kanila na gawin: kaya’t Iyong pinapangyari ang buong kasamaang ito sa kanila.” Talatang 17-23. Zechariah 12 The Lord Will Give Salvation. ANG KASAYSAYAN NG MGA PROPETA AT MGA HARI. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Basahin ang Joshua 1 - pagsasalin '' Kempton Translation ' at Explorando el significado de Josué 1 PH 380.2, Ang mga sulat ni Moises ay itinuro ni Josue sa buong Israel. Siya kaya, sa pagsisikap na pasiglahin ang Juda, ay gumawang pinangungunahan ang Dios? Then you will be prosperous and successful. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. PH 385.1, Ang dalangin ng propeta ay dininig na mabiyaya. Ituturo ito ng mga saserdote sa mga pagtitipong publiko, at ang mga pinuno ng bayan ay gagawin itong pagbubulay-bulay sa bawat araw. Copyright © 2020 by Ellen G. White. Sa ganito ay nabigyang ginhawa ang iglesia sa isa sa pinakamadilim. Gayunman, sila na iniibig ng Dios ay di kailanman isasantabi; sa paningin ng lahat ng mga bansa sa lupa ihahayag Niya ang panukala ng pagbibigay tagumpay mula sa hayag ng kabiguan, ng pagliligtas sa halip ng pagwasak. Ang Aklat ng mga Salmo o Aklat ng mga Awit ay isang aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya.Isa itong kalipunan ng mga awit ng papuri sa Diyos na bumibilang sa sandaan at limampu. At Aking sisiyahin ang loob ng mga saserdote sa kaginhawahan, at ang Aking bayan ay masisiyahan sa Aking kabutihan, sabi ng Panginoon.” “Nanto, ang mga araw ay dumating, sabi ng Panginoon, na Aking isasagawa ang mabuting salita na Aking sinalita tungkol sa sambahayan ni Israel, at tungkol sa sambahayan ni Juda.” Jeremias 33:1-14. Ang Soberensya ng Diyos sa Kaligtasan ng Tao Ptr. Mga Gawa ng mga Apostol 18:10. Party spirit, and a false notion of Christian liberty, seem to have saved the offender from censure. Sa mata ng pananampalataya ay nakita ni Jeremias ang mga bihag na nagbabalik sa lupain ng kanilang mga magulang matapos ang mga taon ng kahirapan. Saan mang dako siya naglingkod, ang kanyang samo sa bayan, “Inyong pakinggan ang mga salita ng tipang ito,” mga salitang magdadala sa kanila ng lubusang pagkaunawa ng panukala ng Dios upang maipaabot sa lahat ng mga bansa ang kaalaman tungkol sa nagliligtas na katotohanan. Jeremias 30:11. Ang madidilim na taon ng pagkawasak at kamatayan na siyang naging wakas ng kaharian ng Juda ay nagdala sana kahit na sa pinakamatatag ang puso ng kapanglawan kung hindi sa mga propesiya ng mga mensahero ng Dios. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ng Dios ng Israel; Mga bahay at mga parang at mga ubasan ay mangabibili pa uli sa lupaing ito.” Jeremias 32:14, 15. Ang pitagan sa utos ang nagbigay sa Israel ng kalakasan sa paghahari ni David at sa mga unang taon ni Solomon; pananampalataya rin sa nasusulat na salita na ang repormasyon sa panahon ni Elias at Josias ay naisagawa. Sa pagbili ng lupa sa Anatoth ay gagawin niya ang lahat ng magagawa upang magbigay sigla sa iba sa pag-asang ito na nagbigay din kasiyahan sa kanyang puso. Ang mga sulat ni Moises ay itinuro ni Josue sa buong Israel. Bilang patibay ng mga kasiguruhan ng pagliligtas at pananauli, “ang salita ng Panginoon kay Jeremias sa pangalawang pagkakataon, samantalang nakukulong pa siya sa looban ng bantayan, na nagsasabi, “Ganito ang sabi ng Panginoon na Gumagawa niyaon, ng Panginoon na umaanyo niyaon upang itatag; Panginoon ay Siyang. Kung ang payong ito ay dininig sa paglakad ng mga daangtaon, kakaiba sana ang kasaysayan ng Israel! Ipinopropesiya ni Jeremias ang lubos na pagkawasak; at dahilan sa kanyang mapilit na payong sumuko na siya ay ibinilanggo. Hinayaan ng Diyos na danasin ng mga Israelita ang konsekwensya ng kanilang pagsamba sa mga diyus diyusan. Sa harap ng mga saksi at pagbibigay pansin sa lahat ng porma ng batas, binili niya sa halagang labing-pitong siklo ng pilak ang isang pamanang lupa sa katabing bayan ng Anatoth. 2 Timoteo 2:1. PH 381.2, Sa matibay na panghahawakan sa mga pangako ng Dios, si Jeremias sa pamamagitan ng talinhagang kasama siya ay inilarawan sa siyudad na ito ang kanyang matibay na pananalig sa katuparan sa wakas ng adhikain ng Dios sa Kanyang bayan. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios … PH 380.3, Kung ang payong ito ay dininig sa paglakad ng mga daangtaon, kakaiba sana ang kasaysayan ng Israel! He along with Caleb was one of the only two spies to bring back a positive report ( Num. Siya kaya, sa pagsisikap na pasiglahin ang Juda, ay gumawang pinangungunahan ang Dios? Matapos makapasok sa Canaan ang mga banal na utos ay uulitin sa mga tahanan sa bawat araw; ang mga ito ay malinaw na isusulat sa mga haligi ng pintuan ng bahay, at ilalatag sa mga alaalang sulatan. Ang mga hukbo ni Nabucodonosor ay akma nang kukunin ang Sion sa puwersa. PH 389.2, “Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na Ako’y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel, at sa sambahayan ni Juda: hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan Ko sa kanilang mga magulang sa araw na Aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egipto; na ang Aking tipan ay kanilang sinira, bagaman Ako’y asawa nila, sabi ng Panginoon: kundi ito ang tipan na Aking ipakikipagtipan sa sambahayan ni Israel; Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, Aking itatala ang Aking kautusan sa kanilang kalooban, at Aking isusulat sa kanilang puso; at Ako’y magiging kanilang Dios, at sila’y magiging Aking bayan. Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible. One of the most helpful things I have learned about the Christian life is that all sin begins in our thoughts, which the Bible often calls the heart. Ang Aklat ni Habacuc, Aklat ni Habakkuk, o Aklat ni Habakuk ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya.Isinulat ito ng propetang si Habakuk.Sinasabing nilalaan ang aklat na ito para sa mga taong may katanungan kung nakikinig ba ang Diyos sa mga panalangin. Ang mga sinipi mula sa Bibliya sa aklat na ito ay pinakahulugan. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. PH 386.4, “Ganito ang sabi ng Panginoon; Maririnig pa uli sa dakong ito, na inyong sinasabi, sira na walang tao at walang hayop, sa mga bayan ng Juda, at sa mga lansangan ng Jerusalem,...ang tinig ng kagalakan, at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki, at ang tinig nilang nangagsasabi, Kayo’y mangagpasalamat sa Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, sapagkat ang kagandahang loob ay magpakailan pa man; at ng nangagdadala ng hain ng pagpapasalamat sa bahay ng Panginoon. Ang propeta na rin ang nagpropropesiya sa kawasakan ng Jerusalem, ang pagkaaba ng Juda, at ang lubusang pagkapahamak ng kaharian. Joshua 1:1-8 - NIV: After the death of Moses the servant of the LORD, the LORD said to Joshua son of Nun, Moses’ aide: “Moses my servant is dead. At dito rin sa Kasulatang ito, ang pinakadakilang pamana sa Israel, na si Jeremias ay nanawagan sa kanyang pagsisikap na magdala ng reporma. NIV®. “Walang salita sa lahat na iniutos ni Moises, na hindi binasa ni Josue sa harap ng buong kapulungan ng Israel, at mga babae, at mga bata, at ng mga taga ibang lupa na nakikipamayan sa kanila.” Josue 8:35. 3:1-18) 19 Ang mga pinuno ng mga Judio sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Judio at Levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. He was one of the 12 spies initially sent out to see Canaan (Num. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. (9-13)1-8 The apostle notices a flagrant abuse, winked at by the Corinthians. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) “Narito, Aking pipisanin sila mula sa lahat ng lupain, na Aking pinagtabuyan sa kanila sa Aking galit, at sa Aking kapusukan, at sa malaking poot; at dadalhin Ko sila uli sa dakong ito, at Akin silang patatahaning tiwasay: at sila’y magiging Aking bayan, at Ako’y magiging kanilang Dios: at bibigyan Ko sila ng isang puso, at ng isang daan, upang sila’y matakot sa Akin magpakailanman; sa ikabubuti nila, at ng kanilang mga anak pagkamatay nila: at Ako’y makikipagtipan ng walang hanggan sa kanila, na hindi Ako hihiwalay sa kanila, upang gawan Ko sila ng mabuti; at sisidlan Ko sa puso ng takot sa Akin, upang huwag silang magsihiwalay sa Akin. Bibliya Tagalog Holy Bible . 6 Subalit may isang bahagi sa Bibliya kung saan masusumpungan ang kayamanan na halos hindi sinusuri o pinag-aaralan ng marami.

Cordovan Color Vs Oxblood, Where Are Buddha Teas Made, Sermon Series Ideas For 2020, Unc Epidemiology Faculty, Fallout 4 Prototype Gauss Rifle Damage, Eggplant Ragu With Grilled Polenta, Input Type=number'' Min Max Validation,

Initiate Agency